Съоснователката на „ЕвроДерма“ д-р Мариела Хитова постига успехи с високоспециализиран и сплотен екип

Д-р Хитова, вие сте един от основателите на клиника „ЕвроДерма“. Какви цели си поставихте при създаването на клиниката?

След години практика и обучения беше време да създам нещо свое, в което процесите да се случ­ват по начина, който аз харесвам. Освен тази увереност, идваща и от лоялността на моите пациенти, беше необходимо да намеря и съмиш­леници, защото медицинското изкуство не е вече индивидуален белег, а работа в екип, къде­то се допълвате, надграждате и развивате за­едно. Изключително съм щастлива, че всичко се случи в точния момент и с точните хора като съдружници, с които сме заедно и досега. Клини­ката е единственото частно лечебно заведение с пълен обхват на специалността клинична дер­матология, венерология, естетич­на медицина, лазертерапия, вклю­чително и консултации в чужбина.

Освен това при нас има и ня­колко уникални центъра: за лечение на витилиго (съвместно с универ­ситета „Маркони“ в Рим); за ле­чение на хемангиоми в детска въз­раст (съвместно с фондация „Пиер Фабр“), за диагностика и лечение на микози и за контактни алергии. Сега развиваме и ново направление – физиорегулативна и регенератив­на медицина, защото бъдещето вече е в нискодозираните физиологични дози на медикаментите. Много ми се ще да започнем и налагането на трихологията в страната със съ­ответната апаратура.

В „ЕвроДерма“ се обучават и специализанти. Защо залагате на обучението на млади колеги?

В „ЕвроДерма“ можем да постигнем всичко, за­щото работят наистина най-изявените лица в съответните области. А младите знаещи коле­ги попиват бързо и ни дърпат напред с техния ентусиазъм. Те са нашият стимул. Имат неимо­верния шанс да се учат от най-добрите и мисля, че го оценяват.

Ние имаме за цел да помогнем в изграждането им не само като професиона­листи, но и като отношение към заобикалящия свят и връзка с пациентите. Горда съм, че еки­път ни е завършена цялост.

КОГАТО СЕ СРЕЩ­НАТ ЛЮБОПИТСТВОТО НА МЛАДОСТТА И МЪДРОСТ­ТА НА ОПИТА И СЕ ПОЛУЧИ НЕВЕРОЯТНА СИМБИОЗА, УСПЕХЪТ Е ГАРАНТИРАН

Вие сте активен участник и инициатор на много социално значими кампании. Защо това е важно за вас?

Не мога да бъда безразлична към ставащото наоколо. Кампаниите, в които съм участвала през годините, ме правят по-съпричастна към проблеми, които обикновено минават край нас мимоходом. Например за писането на един На­ръчник по програмата „Равни обучават равни“ трябваше да посетя затвор, за да видя какви точно са средата и възможността за самообу­чение там; или лекциите в домовете за не­равностойно положение – децата имаха въпро­си и коментари по различни теми като всички останали, дори повече; работата по програма­та „Прегърни ме“ с артистичните деца; ре­довните безплатни прегледи за меланом всяка година, прегледите в домовете за възрастни хора – това са все срещи, които чувствител­но променят.

Сега работя по друга pro bono програма, разработена в клиниката – тествания за алергии от дезин­фектанти на медиците от първа линия. Щастливи сме, че можем да помогнем със знания и препоръки, както и с най-подходящите сред­ства за превенция.

Какво ви определя и поддържа в професията?

Най-семплият отговор и най-очак­ваният са грижата за здравето и помощта на хората. Но радостта от добрите думи, новите приятел­ства и лоялността съвсем не са за подценява­не. Аз имам няколко поколения от една фамилия като пациенти при мен или цели приятелски общности.

Тази приемственост и историите от живота, която споделят – нищо не може да ме удовлетвори повече в края на натова­рения ми ден. Това ме инспирира и държи във форма. А що се касае до специалността (тези два квадратни метра кожа), колегите ми от студентските години често се шегуват, че не съм спала, когато съм избирала, и ми пращат добронамерени закачки.

Но определено начало­то и краят са семейството. Не бих постигна­ла нищо без подкрепата и съветите на съпру­га си и увереността, че всички са до мен – и двамата ни синове са ангажирани в семейните ни начинания и много помагат за ориентира­нето ми в динамичния нов дигитален и социа­лен свят.

Наистина мога да кажа, че съм една щастлива успяла жена. Научих се да ценя себе си и свободата на времето. Уверена съм, че мога да продължавам да се развивам с екипа си, а миговете с близките хора са най-важните в живота. Отивам в клиниката всеки ден с ус­мивка, а това е най-добрият показател за по­стигнатото.

Интервю на Forbes Bulgaria: https://forbesbulgaria.com/?s=%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0